tarcza dla małych, średnich i dużych – podsumowanie

Udostępnij i wydrukuj:

Email
Twitter
Facebook
WhatsApp
Drukuj

Podsumowanie rozwiązań z tarczy antykryzysowej dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców

Mali przedsiębiorcy mogą skorzystać z:

 1. zwolnienia z połowy składek ZUS,
 2. możliwości pozyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w razie obniżenia czasu pracy albo wprowadzenia przestoju na wniosek składany do WUP,
 3. możliwości pozyskania dofinansowania do kosztów zatrudnienia na wniosek składany do PUP.

Średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z:

 1. możliwości pozyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w razie obniżenia czasu pracy albo wprowadzenia przestoju na wniosek składany do WUP,
 2. możliwości pozyskania dofinansowania do kosztów zatrudnienia na wniosek składany do PUP.

Duzi przedsiębiorcy:

 1. możliwości pozyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w razie obniżenia czasu pracy albo wprowadzenia przestoju na wniosek składany do WUP,

Omówienie poszczególnych rozwiązań

1. Zwolnienie z połowy składek ZUS

Zwolnienie dotyczy nieopłaconych należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. Zwolnienie za marzec można uzyskać nawet jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona. Wniosek składa się za pośrednictwem portalu ZUS PUE lub listownie.

2. Możliwość pozyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w razie obniżenia czasu pracy albo wprowadzenia przestoju na wniosek składany do WUP

Pracodawca, u którego spadło zapotrzebowanie na pracę pracowników ma do wyboru:

a. wprowadzenie przestoju, który polega na odesłaniu pracowników do domu, gdzie będą pozostawać w gotowości do pracy. Wprowadzenie przestoju daje pracodawcy możliwość obniżenia wynagrodzeń pracowników do połowy (jednak nie mniej niż wynagrodzenie minimalne biorąc pod uwagę etat) i ubiegania się o dofinansowanie tego obniżonego wynagrodzenia w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, biorąc pod uwagę etat pracownika, którego dotyczy dofinansowanie (np. do pracownika wysłanego na przestój, a zatrudnionego na połowę etatu pracodawca otrzyma 1300 zł).

b. obniżenie wymiaru czasu pracy, nie więcej niż o 20% i nie więcej niż do połowy etatu, a co za tym idzie – obniżenie wynagrodzenia o część obniżonego czasu pracy i uzyskanie dopłaty do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W obu tych wypadkach (przestoju i obniżenia czasu pracy) obowiązują wspólne zasady. Dofinansowanie otrzymają:

 1. pracodawcy, którzy nie zalegają z opłatami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.,
 2. pracodawcy, w stosunku, do których nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości,
 3. na 3 miesiące,
 4. tylko do wynagrodzeń pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali wynagrodzenie mniejsze niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 5. na pracowników – czyli osobę fizyczną, która polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Ustawę stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 6. pracodawcy, u których nastąpił spadek obrotów w wysokości:
  1. nie mniejszej 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Miesiące nie muszą obejmować pełnych miesięcy kalendarzowych: mogą rozpoczynać się w trakcie miesiąca kalendarzowego i wówczas miesiąc jest liczony jako 30 kolejnych dni;
  1. nie mniejszej 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. Miesiące nie muszą obejmować pełnych miesięcy kalendarzowych – mogą rozpoczynać się w trakcie miesiąca kalendarzowego i wówczas miesiąc jest liczony jako 30 kolejnych dni.

Wnioski składa się do wojewódzkiego urzędu pracy. Załącznikiem do wniosków o udzielenie tych dofinansowań jest porozumienie zawarte z pracownikami w przedmiocie warunków przestoju lub obniżenia czasu prace. Ważne by porozumienie zawarli przedstawiciele pracowników wybierani na zasadach panujących u danego pracodawcy. Jeśli takich zasad nie ma, bo np. pracownicy nigdy nie zawierali z pracodawcą porozumienia przez swoich przedstawicieli, przedstawicieli pracowników powinna wybrać cała załoga przedsiębiorstwa. Wniosek będzie można złożyć do WUP w formie papierowej lub za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

Maksymalne kwoty dofinasowań na pracownika to:

 1. 1.533,09 zł brutto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%) – w razie wprowadzenia przestoju,
 2. 2.452,27 zł brutto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%) – w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy.

3. Możliwość pozyskania dofinansowania do kosztów zatrudnienia na wniosek składany do PUP

W razie spadku obrotów można również ubiegać się o przyznanie od starosty dofinansowania kosztów zatrudnienia. Wypłacane jest przez 3 miesiące. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Dofinansowanie przysługuje w razie spadku obrotów. Spadek obrotów rozumiany jest jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Wysokość takiego dofinansowania zależy od spadku obrotów. Wynosi:

 1. 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika, w razie spadku obrotów o co najmniej 30%,
 2. 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika, w razie spadku obrotów o co najmniej 50%,
 3. 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika, w razie spadku obrotów o co najmniej 80%.

Uwaga!

Pracodawca nie może otrzymać pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy. Ale na różnych pracowników może starać się o różne formy pomocy.

Przedsiębiorca w czasie otrzymywania dofinansowania (i okres następujący po jego otrzymaniu, równy czasowi jego otrzymywania, czyli np. 3 miesiące po otrzymaniu ostatniej dotacji, jeśli otrzymywał ją przez okres 3 miesięcy) nie może zwolnić pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika (np. nie może go zwolnić z powodu likwidacji stanowiska pracy, ale może zwolnić dyscyplinarnie).

Zadzwoń teraz